bg

Kontakt

V případě, že jste svoji otázku ohledně CineTube nenašli v sekci FAQ, můžete nás kontaktovat pomocí formuláře níže nebo na emailu: cinetube@email.cz Před odesláním se prosím ujistěte, zda otázka již není zodpovězena v sekci FAQ. Děkujeme

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva (vyžadováno)

Nejsem robot (vyžadováno)

 

Provozovatel:

Marek Dvořák

Na Petřinách 31/1896, Praha 6
162 00

IČ: 74945777

DIČ: CZ9007240099

http://markusfilm.com

 

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PRODEJE VSTUPENEK NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A JINÉ AKCE PROSTŘEDNICTVÍM PRODEJNÍ SÍTĚ VSTUPNIK.CZ

(dále jen „Podmínky“)

 

  1. Předmět úpravy Podmínek

Tyto Podmínky společnosti Marek Dvořák (fyzická osoba), IČ: 74945777, DIČ: CZ9007240099 se sídlem Na Petřinách 31/1896, 162 00, Praha 6 (dále jen „MD“) upravují práva a povinnosti mezi společností MD a třetími osobami vyplývající z prodeje vstupenek na sportovní, kulturní a jiné akce prostřednictvím prodejní sítě Vstupnik.cz provozované společností MD a veškeré s tímto související vztahy.

 

  1. Definice pojmů

Pro účely těchto Podmínek a vztahů mezi společností MD a třetími osobami, jakož i těmito osobami navzájem, mají níže uvedené pojmy následující význam:

 

Akce“: Koncertní, divadelní či jiné kulturní představení nebo sportovní utkání a dále všechny další události (výstavy, konference, školení, veletrhy apod.) spočívající ve využití volného času spotřebitelem v předem určeném termínu a na určeném místě.

 

Zákazník“: Osoba užívající prodejní sítě Vstunik.cz a služeb MD pro uzavření smluvního vztahu s za účelem účasti na Akci, a to i před uzavřením tohoto smluvního vztahu.

 

síť VSTUPNIK“: Objednávkový a distribuční systém provozovaný MD, umožňující Zákazníkům zejména objednávky, rezervace, prodej a výdej Vstupenek.

 

Vstupenka“: Doklad (cenina) vydaná v prodejní síti Vstupnik.cz, opravňující držitele Vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném ve Vstupence k jednorázovému vstupu na konkrétní Akci. Jednotlivé druhy Vstupenek, včetně způsobu jejich zakoupení a užití jsou uvedeny v článku 4. Podmínek. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba užívající práva ze Vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání Akce.

 

Webový portál“: Internetové stránky MD na adrese www.vstupnik.cz, sloužící k poskytování informací o nabízených Akcích a k objednávání služby Vstupenek na tyto Akce. Ke správné funkčnosti vytváření rezervací a zakoupení Vstupenek na tomto portálu je nutné mít nainstalován webový prohlížeč Internet Explorer 6 a vyšší, anebo Mozilla Firefox, Chrome či Opera.

 

  1. Smluvní vztahy

Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých je MD. Zákazník koupí Vstupenky uzavírá smluvní vztah s MD, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů Vstupenek na příslušné Akci za stanovenou cenu Vstupenky (dále jen „Smlouva o účasti na akci“).

 

  1. Vstupenky a jejich druhy

Společnost MD může vymezit pro jednotlivé Akce jeden nebo více druhů Vstupenek (vedle základních Vstupenek zejména VIP Vstupenky, Vstupenky s možností uplatnění slevy apod.). Informace o dostupných druzích Vstupenek jsou uvedeny v objednávacím systému sítě Vstupnik.cz . Různé druhy Vstupenek mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a oprávnění.

 

 

  1. Prodej Vstupenek

Vstupenky stanoveného druhu lze zakoupit případně rezervovat výlučně on-line přes webový portál.

 

  1. Ceny a poštovní poplatky

Cena Vstupenky je uvedena na Webovém portálu. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, cena Vstupenky je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré předprodejní poplatky. V případě, že Zákazník vyžaduje zaslání zakoupených Vstupenek poštou, je povinen uhradit rovněž poštovné a balné ve výši určené MD při objednávce Vstupenek.

 

Platba ceny Vstupenek a případného poštovného a balného se provádí převodem na bankovní účet MD, číslo účtu 670100-2212666882/6210, Platbu je nutné uskutečnit v dostatečném předstihu před vypršením termínu platnosti rezervace s ohledem na termíny převodů finančních prostředků mezi finančními ústavy.

 

Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu pořadatelské službě Pořadatele při vstupu na místo konání Akce. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na Webovém portálu u příslušné Akce, případně také na Smluvním prodejním místě. V případě, že Zákazník není schopen prokazatelně doložit splnění uvedených podmínek pro poskytnutí slevy přímo na místě Akce, nebude mu umožněn vstup na Akci a ztrácí nárok na náhradu vstupného.

 

  1. Reklamace

Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně správnost a úplnost Vstupenky (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Zákazník povinen oznámit bezprostředně elektronickou poštou (email) uvedeném na webovém portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

Reklamaci obsahu Vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu Vstupenky řeší obsluha.

 

Zaplacené vstupné se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená Vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

 

 

  1. Ochrana osobních údajů

Společnost MD shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté Zákazníkem v rámci užívání sítě vstupnik.cz, zejména tedy jméno, příjmení, elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo a další údaje, které Zákazník v rámci užívání sítě vstupnik.cz vědomě poskytne. Osobní údaje společnost MD shromažďuje, zpracovává a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.

 

Společnost MD shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje primárně za účelem umožnění plnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem. K tomuto zpracování osobních údajů je společnost MD oprávněna dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i bez výslovného souhlasu Zákazníka.

 

Projevem vůle učiněným v průběhu registrace na Webovém portálu nebo při jiném využití služeb prodejní sítě vstupnik.cz uděluje Zákazník společnosti MD souhlas ke zpracování osobních údajů též za účelem vyhodnocování fungování sítě vstupnik.cz, resp. konaných Akcí, a dále též za účelem marketingového zpracování osobních údajů. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména souhlas s nabízením výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i e-mailové kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.

 

Zákazník uděluje společnosti MD souhlas k užití osobních údajů za účelem statistického vyhodnocování konaných Akcí a marketingového zpracování.

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zákazník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti MD nebo na emailovou adresu cinetube@email.cz. Zákazníkovi náleží práva plynoucí z ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že společnost MD provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost MD o vysvětlení nebo může požadovat, aby společnost MD odstranila takto vzniklý stav a osobní údaje blokovala, provedla opravu, doplnila nebo zlikvidovala. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení společnosti MD.

 

  1. Závěrečná ustanovení

 

Vstupenka může sloužit jako zjednodušený daňový doklad dle platných právních. Vyžaduje-li Zákazník vystavení faktury – daňového dokladu, je potřeba zažádat o vystavení zasláním požadavku na emailovou adresu cinetube@email.cz

Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 17.4.2016 a společnost MD si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.